Identiteit en vormgeving

Categorie: 

Tags: 

Omschrijving: 

Wat maakt je stad, gemeente of regio aantrekkelijk? Naast woon- en leefkwaliteit, mobiliteit en dergelijke is ook het cultuur- en vrijetijdsleven daar een belangrijk aspect van. Meer en meer gemeenten en regio's denken na over hun profiel, over wat ze willen uitstralen en hoe ze dat gaan doen.
 1. Denk eerst eens na over het huidige profiel of identiteit van je gemeente of regio. Wat wil je betekenen op vlak van cultuur en slaag je daar ook in? Hoeveel aandacht besteedt de lokale overheid aan cultuur in bijvoorbeeld de algemene beleidsplannen? Hoeveel budgetten worden ervoor vrijgemaakt en hoe belangrijk is cultuur tegenover andere materies? Bevindt cultuur zich op een eilandje of is er een integrale aanpak en/of overleg met andere beleidsdomeinen? Wat zijn de sterke en zwakke elementen in het cultuuraanbod en hoe zouden die versterkt kunnen worden.
   


 2. City- of regiomarketing kan oog hebben voor cultuur. Maar dat is een andere benadering dan collectieve cultuurmarketing. In het eerste geval ligt de focus op het imago van de stad, waarin cultuur al dan niet een rol van belang kan spelen. In het tweede geval staat de uitstraling van de lokale cultuursector voorop. Toch hoeven beide benaderingen elkaar niet te bijten. In beide gevallen is het sowieso een goede zaak om je bewust te zijn van de potentiële aantrekkingskracht van cultuur en die zo optimaal mogelijk uit te spelen.
   


 3. Een gemeente of regio die zich wil profileren met cultuur kan zich onmogelijk beperken tot wat door de eigen diensten georganiseerd wordt. Het culturele imago wordt immers beïnvloed door het volledige lokale cultuurleven in de gemeente of regio. Van het meest prestigieuze theater tot de kleinste cursus en van het gesubsidieerde aanbod tot het commerciële.
   


 4. Let op voor de lege doos. Als een gemeente of regio zich wil profileren met cultuur, moet er ook voldoende interessant aanbod aanwezig zijn. Als dat ontbreekt, wek je verkeerde verwachtingen. Eerst sleutelen aan een versterking van het aanbod is dan de opdracht.
   


 5. Verder bouwend op de identiteit is de volgende vraag wat de positionering is van jouw gemeente of regio ten opzichte van omliggende gemeenten of regio's. Profilering betekent immers ook: onderscheid. Als je bezoekers van buitenaf wil aantrekken, is het belangrijk om je te onderscheiden van omliggende gemeenten of regio's. Met welke thema's profileren anderen zich? Welke aspecten van het lokale cultuurleven maken het verschil? Zijn er mogelijkheden of aanzetten die momenteel onderbenut worden? En kun je die eventueel versterken door een stimulerend beleid te voeren, zodat ze kunnen uitgroeien tot speerpunten van het cultuurleven van jouw gemeente of regio?
   


 6. "Imago" wordt vaak beperkt tot "uitstraling naar buiten": het culturele imago van een gemeente of regio naar mensen buiten dit grondgebied. Even belangrijk echter is het beeld dat de eigen inwoners hebben van het lokale cultuurleven. Naast de "grote trekkers" is voor hen ook een kwalitatief cultureel basisaanbod van belang. Dat is uiteraard niet het aanbod waarmee je bezoekers van buitenaf kunt aantrekken.
   


 7. De huisstijl of vormgeving is een (beeld)bepalend element. Besteed de nodige aandacht aan een consequent toegepaste stijl en een sterk logo, zodat al je initiatieven herkenbaar zijn en met elkaar verbonden kunnen worden. Op die manier ontstaat er een synergie en kunnen ze elkaar versterken.
   


 8. Bedenk dat een gemeentelijke huisstijl niet altijd geschikt is voor cultuur- en vrijetijdscommunicatie. Hoewel het niet uitgesloten is, zijn de doelstellingen toch nogal verschillend. De eerste wil meestal een beeld van vertrouwen en degelijkheid uitstralen en heeft veelal te maken met 'verplichte' zaken. De tweede daarentegen heeft betrekking op de vrije tijd en moet in staat zijn om mensen te prikkelen en goesting te doen krijgen om te participeren.
   


 9. Een stap verder dan een huisstijl is de zogenaamde branding. Daarbij is een consequente vormgeving en een sterk logo ook van belang, maar het gaat veel verder dan dat. De bedoeling van branding is een consequente uitstraling van kwaliteit te creëren die vertrouwen inboezemt. Daarbij dien je aandacht te besteden aan de totaalervaring van het publiek bij elk contact. Van de gebruiksvriendelijkheid van je website tot de vriendelijke stem van de telefoniste of de stijl van de balie. Als je hier van in het begin rekening mee houdt, hoeft branding amper iets te kosten. Het is veeleer een attitude die je je eigen moet maken en die moet doordringen tot elk onderdeel van je aanpak.
   


 10. Dit alles hoeft niet per definitie in een context van concurrentie te gebeuren: ook binnen een samenwerkingsverband kun je overleggen over afstemming, om gezamenlijk tot een sterker aanbod te komen én elke partner de ruimte te laten om een sterk eigen profiel uit te bouwen. Hoe sterker de onderdelen van het verband, hoe sterker de uitstraling van het geheel.