Publieksstrategieën

Categorie: 

Tags: 

Omschrijving: 

Je kunt verschillende strategieën hanteren om de cultuurparticipatie van het publiek te bevorderen. Het duidelijk afbakenen van de strategie(ën) en het kaderen van alle acties binnen die gekozen aanpak, vergroot de kansen op succes.
 1. Activering- en kennismakingstrategieën zijn erop gericht om mensen zin te doen krijgen om (vaker) aan cultuur te participeren en/of om ze te laten kennismaken met of proeven van vormen van cultuur die ze niet goed kennen. Dergelijke strategieën zijn bij uitstek geschikt voor samenwerkingsverbanden op vlak van lokale en regionale cultuurcommunicatie.
  Voorbeelden: laagdrempelige gratis cultuurinformatie, cultuurinformatie binnen een breder vrijetijdskader, allerhande "proef"-acties, wedstrijden met vrijkaarten, kortingsbonnen, gratis evenementen, laagdrempelige evenementen zoals culturele stadsfestivals, initiatieven in de openbare ruimte...
   

 2. Doorstromingstrategieën willen bestaand publiek stimuleren om aan andere soorten cultuur te participeren dan waar ze gewoonlijk aan deelnemen. Het betreft hier publiek dat al in min of meerdere mate participeert aan bepaalde activiteiten of organisaties, maar niet of nauwelijks vertrouwd is met andere culturele uitingen. De bedoeling is om de culturele horizon te verbreden. Deze strategieën zijn voor de hand liggend om toe te passen op het niveau van een gemeente of regio, want ze vloeien als het ware vanzelf voort uit de samenwerking.
  Voorbeelden: het aanbieden van informatie volgens thema's zoals bvb. "Sinterklaas" in plaats van volgens disciplines, collectieve nieuwsbrieven of websites of magazines met informatie over verschillende disciplines, interdisciplinaire evenementen, instellingsoverschrijdende abonnementen.
   

 3. Bindingstrategieën mikken op het stimuleren van (niet-frequente) participanten tot herhaalbezoek. Een nieuw publiek aantrekken is maar zinvol als er (ook op het collectieve vlak) een strategie wordt uitgetekend om het vervolgens te overtuigen tot herhaaldeelname. Deze strategieën zijn in principe iets minder prioritair op het collectieve niveau, daar dit in de eerste plaats de taak en bekommernis is van de cultuurorganisaties zelf. Toch kunnen ook op het overkoepelende niveau een aantal zinvolle ondersteunende acties gedaan worden.
  Voorbeelden: nieuwsbrieven over het culturele aanbod van de gemeente of regio, culturele kortingspassen of cultuurcheques op gemeentelijk of regionaal niveau, collectieve CRM-toepassingen.
   

 4. Faciliteringstrategieën focussen dan weer op het vergemakkelijken van de uiteindelijke cultuurdeelname. Ze willen allerlei praktische drempels wegnemen op vlak van bv. informatie, onthaal of reserveringen. Dit zijn belangrijke strategieën op collectief niveau, maar ze zijn soms erg duur in uitvoering.
  Voorbeelden: websites of nieuwsbrieven of magazines met informatie over het totale cultuuraanbod van een gemeente of regio, cultuur- of vrijetijdswinkels, collectieve ticketing.
   

 5. Verdiepingstrategieën focussen op het verdiepen van de culturele ervaring. Deze strategieën kunnen interessant zijn om op collectief niveau mee aan de slag te gaan, maar hiermee wordt geen nieuw publiek bereikt.
  Voorbeelden: informatiedossiers met achtergrondartikels, bezoeken "achter de schermen" (bvb. atelierbezoeken), ontmoetingen met artiesten...
   

 6. Toeleidingstrategieën richten zich specifiek op doelgroepen die helemaal niet participeren aan het bestaande cultuuraanbod en ook geen interesse tonen. Deze publieksgroepen kunnen nooit aangezet worden tot participatie met alleen maar communicatie. Voor hen zijn specifieke toeleidingsmethodieken nodig en zelfs aangepast cultuuraanbod of aangepaste omkadering.  Aangezien deze strategieën ver verwijderd zijn van de mogelijkheden van collectieve communicatie en promotie, komen ze slechts zijdelings aan bod. Onze collega's van Demos focussen specifiek op de benadering van nieuw publiek.
  Voorbeelden: groepsbezoeken met aangepaste begeleiding, aangepaste programma's en activiteiten, ...
   

 7. Al deze strategieën kunnen afzonderlijk gehanteerd worden of in combinatie. Ook kunnen verschillende strategieën gehanteerd worden voor verschillende doelgroepen.
   

 8. CultuurNet Vlaanderen focust zelf op activerings- en kennismakingsstrategieën, doorstromingsstrategieën, faciliteringsstrategieën en, in mindere mate, bindingsstrategieën.
   

 9. Kennismaking, doorstroming en facilitering zijn de meest evidente strategieën om vorm te geven met collectieve cultuurcommunicatie en -marketing. Ze profiteren immers maximaal van de 'overkoepelende' benadering en zijn complementair aan de strategieën van de cultuurorganisaties en het middenveld.
   

 10. Als de lokale en regionale cultuurcommunicatie (grotendeels) op dezelfde strategieën focust als het Vlaamse niveau, stimuleert dit de synergie tussen de verschillende geografische niveaus.