Strategische planning

Categorie: 

Tags: 

Zelf mee aan de slag: 

Omschrijving: 

Hoewel het verleidelijk is om direct de handen uit de mouwen te steken en (samen) aan de slag te gaan, is het van groot belang op de langetermijnvisie uit te bouwen. En de korte termijnplannen daarin te kaderen. Zo vermijd je verspilde energie door ondoordachte acties en losse flodders.

 1. Maak een strategisch plan waarin een visie ontwikkeld wordt waar je met het samenwerkingsverband op lange termijn naartoe wil (4 à 5 jaar), alsook een actieplan op korte termijn (1 jaar).
   
 2. Het is een open deur intrappen, maar we geven toch nog even de juiste volgorde van de te nemen stappen mee. Baken eerst duidelijk de context af, vervolgens wat je wilt bereiken met het samenwerkingsverband (missie en doelstellingen), wie je daarbij op het oog hebt (doelgroepen) en wat je op vlak van communicatie wilt bereiken (communicatiedoelen). Bedenk pas daarna hoe je dat concreet gaat aanpakken (communicatiemiddelen).
   
 3. Cultuurcommunicatie grijpt in principe niet in op het artistieke kernproduct, maar dat betekent niet dat dit vergeten moet worden. Breng dan ook in kaart welke grote lijnen te herkennen zijn in het cultuuraanbod. Welke disciplines zijn vertegenwoordigd en welke uitstraling hebben ze? Zijn er 'grote trekkers' die befaamd zijn in de hele regio, in Vlaanderen of zelfs het buitenland? (Wees daarbij realistisch: al het cultuuraanbod dat ook op andere plaatsen te vinden is, heeft enkel een lokale of hoogstens regionale uitstraling.) Hoe dik is de 'humuslaag' van lokaal verankerd, cultureel basisaanbod voor de inwoners (amateurkunsten, cursussen, ...)?
   
 4. Wat doen de verschillende partners al op dit moment (samen) op vlak van communicatie en marketing? Kijk niet alleen naar overlappingen, maar ook naar eventuele gaten in het totale cultuuraanbod en de reeds bestaande communicatie- en marketingaanpak. Inventariseer én analyseer, vergeet niet om conclusies te trekken uit de vaststellingen.
   
 5. Beschouw de partners van het samenwerkingsverband niet als concurrenten maar als complementaire spelers in een gemeenschappelijk aanbod naar het publiek toe. Kijk wat de gezamenlijke sterktes zijn, probeer zwakke punten te detecteren en te kijken of je die kunt opvangen door bijvoorbeeld sterker complemantair te werken, extra partners te betrekken of de eigen aanpak bij te sturen.
   
 6. Je staat niet alleen in de wereld. Kijk eerst naar wat er rond jou gebeurt door een omgevingsanalyse te maken, zowel op vlak van communicatie als op vlak van aanbod. Wat hebben omliggende gemeenten of regio's te bieden op vlak van aanbod? Welke commerciële en niet-culturele activiteiten uit de eigen regio maken ook aanspraak op de beperkte vrije tijd van het publiek? Hoe kan het lokale publiek zich informeren over cultuur? Welke lokale en regionale pers en media bieden cultuurinformatie aan?
   
 7. Omschrijf duidelijk wat de missie en de doelstellingen zijn van het samenwerkingsverband. Besteed bij de formulering ook aandacht aan de positionering tegenover de 'concurrenten'.
   
 8. Bekijk na het bepalen van de doelgroepen met welke mix van communicatiekanalen en middelen je de beste resultaten zou kunnen behalen binnen de budgettaire mogelijkheden. Sommige doelgroepen kunnen, mits specifieke aandacht en aanpassingen, ingezet worden voor verschillende doelgroepen tegelijk. Faseer je initiatieven, probeer niet alles tegelijk te realiseren. Stel prioriteiten en voorzie een realistisch tijdsschema waarin je alle initiatieven kadert.
   
 9. Eén los initiatief naar een bepaalde doelgroep toe heeft zelden een voelbaar effect. Vermijd losse flodders. Denk na hoe verschillende initiatieven elkaar kunnen versterken, en dit zowel binnen één jaarplan als met een langetermijnperspectief.
   
 10. Vergeet niet om je initiatieven op te volgen en te evalueren. Deze zo fundamentele stap in het communicatieproces wordt nog te vaak verwaarloosd. Enkel door te meten en te evalueren kun je weten of de inspanningen hun doel bereiken of bijgestuurd moeten worden.